Solarni sistem za zagrijavanje potrošne tople vode

Solarni sistem sa prisilnom cirkulacijom, kao što i sami možete pretpostaviti iz naziva, je sistem u kome se cirkulacija termalnog fluida između solarnog kolektora ili panela i bojlera vrši prisilno pomoću solarne pumpe.

Pored navedenog svaki solarni sistem se sastoji od  jednog ili više solarnih kolektora koji mogu biti ravni ( pločasti ) ili vakuumcijevni kolektori, noseće konstrukcije na koju su montiraju kolektori, bojlera sa jednom ili dvije spirale – izmjenjivača ( da preko centralnog grijanja grijete vodu u bojler ) koji se smješta ispod nivoa kolektora,  solarne pumpne grupe, i naravno bakarnih izoliranih cijevi i ostalih spojnih djelova (fitinga) sa kojima povezujemo solarne kolektore i bojler.

solarni sistem za zagrijavanje tople vode
Solarni sistem za zagrijavanje vode

Sunce grije svakog dana naš solarni kolektor koji smo instalirali. Solarni kolektor ili panel upija sunčevu energiju i predaje je solarnom termalnom fluidu koji protiče kroz sistem. Za razliku od sistema sa prirodnom cirkulacijom ili termosifona, cirkulaciju solarnog fluida (tečnosti) “pomaže” solarna pumpa. Cirkulacija je brža pa se samim tim i veći dio toplote akumulirane u kolektoru prenosi do izmjenjivača u bojleru, odnosno do vode.

Šema rada solarnog sistema za zagrijavanje vode sa osnovnim elementima
Šema rada solarnog sistema za zagrijavanje vode sa osnovnim elementima

Ulaskom toplog solarnog fluida u donju spiralu, površina spirale se grije i prenosi toplotu na vodu kojom je ispunjen bojler, a koju mi dalje koristimo u našem domu. Voda se zagrijeva i topla voda ide prema vrhu bojlera i spremna je za upotrebu. Bojler je izoliran sa tvrdom poliuretanskom pjenom (debljine oko 50mm ) koja će da onemogući rasipanje toplote tj. bojler ima malo toplotnih gubitaka, odnosno dugo će zadržati vodu toplom. Tokom noći i hladnim danima u bojleru će se zadržati topla voda koja se uspjela zagrijati preko dana.

Solarni bojler sa dvije spirale presjek
Presjek bojlera za solarni sistem sa dvije spirale

U ovom procesu najvažniju ulogu odigrava solarna diferencijalna automatika koja sakuplja i obrađuje podatke od temperaturnih senzora i na najefikasniji način upravlja radom solarne pumpe. Kada temperatura kolektora padne ispod temperature koja se akumulirala u dnu bojlera (kada je veća temperatura vode u bojleru nego u panelu)  solarna automatika zaustavlja rad pumpe.

Solarna diferencijalna automatika
Solarna diferencijalna automatika da displejem Steca TR0301

Takođe, kada se voda zagrije do željene temperature, zadate u softveru solarne diferencijalne automatike ( obično je to 60⁰ C), proces cirkulacije solarnog fluida između solarnih kolektora i bojlera se zaustavlja.

Solarna pumpna grupa pored pumpe ima solarnu automatiku, protokomjer, sistem za punjenje i pražnjenje sistema solarnim fluidom, priključak za ekspanzionu posudu i sigurnosni ventil, a može da posjeduje pokazivač temperature na povratnom vodu iz kolektora i pokazivač temperature na potisnom vodu prema kolektoru.

Solarna pumpna grupa
Solarna pumpna grupa

Preporuke prilikom ugradnje solarnog sistema

Na priključenu dovodne hladne vode i odvodne tople vode bilo bi dobro da se instalira set hladne vode i set tople vode.

Set hladne vode mora da obezbijedi da bojler ne ostane bez vode, da vodu očisti od mogućih nečistoća i da obezbijedi sigurno funcionisanje napajanja toplom sanitarnom vodom objek

Set tople vode u sebi ima temperaturni miks ventil. Temperaturni miks ventil miješa toplu vodu iz bojlera sa hladnom vodom i daje željenu temperaturu između 36⁰ i 60⁰ C. Taj opseg temperatura obezbijeđuje da ne može doći do opekotina prilikom korišćenja tople vode.

Dalje odvod tople vode mora se spojiti u objektu na razvod tople vode kako bi se topla voda mogla koristiti u objektu.

Najracionalnija varijanta jeste da se dovod tople vode spoji na ulaz hladne vode u električni bojler. U periodu od mjeseca Maja do skoro kraja mjeseca Oktobra električni bojler gotovo nije potrebno ni paliti. U ostalom periodu bojler će dogrijavati vodu do željene temperature, jer je solarni sistem zagrijao vodu do neke temperature i znatno uštedio na potrošnji električne energije.

Korišćenje tople sanitarne vode nije ograničeno samo na toplu vodu za pranje ruku i tuširanje ili kupanje.

Na toplu vodu možete priključiti mašinu za praje suđa i to direktno jer vodu koju mašina koristi za program pranja je 50⁰C.

Za priključenje mašine za pranje veša neophodan Vam je jedan programator koji će da dozira toplu vodu mašini jer programi pranja su na temperaturama od 30⁰ do 60⁰C

Toplu vodu možete koristiti i za kuvanje i pripremu hrane.